آلو رو سیزا ویرا 1992

سیزا در متو زینو در نزدیکی پورتوی پرتغال به دنیا آمد . هنگامی که در سال 1949تا 1955 در مدرسه هنر های زیبای پورتو به تحصیل می پرداخت ، اولین طرحش (1945) ساخته شد . سیزا از سال 1955 تا 1958 بافرناندو تاوورا که او نیز فارغ التحصیل مدرسه پورتوبود همکاری کرد. در سال های 1966 تا 1969 در مدذرسه معماری در موسسه فدرال تکنوژی سوئیس ، دانشگاه پنسیلوانیا، مدرسه لوی آندس بوگوتا و مدرسه عالی طراحی دانشگاه هاروارد ( به عنوان دستیارکنزوتانکه ) فعالیت کرد . او تدرسی را در مدرسه معماری پورتو ادامه داد. معماری سیزا راگاه " مدرنیسم شاعرانه " توصیف می کنند و لوئیس بارگان مکزیکی را از معماران موثر بر او می دانند .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug