ابوالحسن میرعمادی

 

 

    ابوالحسن میرعمادی
    متولد 1322 اصفهان

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:
•    اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي ايران 1353
•    دريافت نشان معمار كاخ بادگير 1351
عناوین و سمت ها:
•    عضو موسس و مديرعامل مهندسين مشاور تينافرايند از 1377
•    عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
•    عضو موسس و مشاور عالي BCD كانادا
•    عضو هيات امناء و هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران
مشاغل و مسئولیت های گذشته
•    سرپرست دفتر فني سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران
•    قائم مقام مديرعامل مهندسان مشاور حيدرغيايي و همكاران
•    عضو موسس شركت سرمايه گذاري مهندسان ايران
•    موسس و مديرعامل كنسرسيوم سازندگان بين المللي ايران
•    عضو موسس و مديرعامل مهندسان مشاور برنامه ريزي و طرح 1377 - 1361
فعالیت ها:
•    همكاري با موسسات بين المللي تخصصي برنامه ريزي و طراحي مجموعه هاي بزرگ در بلژيك، آلمان و آمريكا
•    مطالعه و تحقيق در روش هاي نوين و برنامه ريزي مراكز بهداشتي و بيمارستان هاي بزرگ آموزشي و فوق تخصصي در آمريكا و اروپا
•    تدريس معماري داخلي و معماري تخصصي مراكز درماني در دانشگاه هاي كشور
•    مرمت و ثبت آثار تاريخي در شاهرود، دامغان، گنبد قابوس، مازندران و گيلان
•    طرح و بازسازي حوضخانه سعدي، شيراز
•    طرح و بازسازي ميربزرگ، آمل
•    مطالعه و بررسي بافت هاي تاريخي شهر اصفهان و تعيين محدوده آن
•    طرح محوطه و حفاظت بيستون كرمانشان
•    مجموعه كاخ گلستان و تكيه دولت 1350، مرمت عمارت بادگير و بازسازي بخشي از شمس العماره
•    مشاوره سيستم هاي حفاظتي تخت جمشيد از اثرات جوي
•    شناسايي و ثبت خانه هاي قديمي تهران و مشاركت در مرمت برخي آثار مانند خانه ميرزا محمود وزير 1349
•    طرح و نظارت مجتمع هاي خدماتي و شهري پروژه هاي صنعتي در نقاط مختلف كشور
•    طراحي معماري داخلي و توسعه مجلس سنا
•    طراحي بيمارستان هاي فوق تخصصي دانشگاهي با همكاري مهندسان مشاور اس جي اي، شيكاگو
•    طرح و نظارت و ساخت شهرك هاي مسكوني در تهران و شهرستان ها
•    طرح و نظارت بيمارستان هاي تخصصي دانشگاه ها، بيمارستان فوق تخصصي در تهران (بيمارستان لاله)
•    طرح و نظارت دفاتر كار و مراكز اداري و آموزشي در تهران و مراكز آموزش عالي در دانشگاه تهران
•    طرح جامع و طراحي پدافند غيرعامل مجتمع هاي پالايشگاه وليعصر، پتروشيمي اراك و مجتمع صنايع دارويي شهيد مدرس

مطالب علمی
سایر بخش ها