مقالات تخصصی


تأملي در معماري سنتي
شاید همه شما تا کنون به این موضوع اندیشیده اید که معماری سنتی چیست؟ معماری سنتی واژه ای است که هر كسي براي آن مفهوم خاصي از ظن خود برای آن در نظر دارد و اين اصطلاح را معني ميکند . به اين سبب، در اين مقاله سعي داريم در اين امر تأمل كنيم و به معني روشنتري براي معماری سنتی دست يابيم.
 ١٤:٥٧ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
جایگاه طراحی داخلی در باززنده سازي بناهاي تاریخی
در یک قرن اخیر، مساله آثار و بناهاي تاریخی و چگونگی برخورد با آنها در امر باززنده سازي و بخشیدن حیات دوباره به آن به عنوان یادگارهاي تاریخی یک مرز و بوم از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده است. نکته مهم در ارتباط با جایگاه طراحی داخلی در طرح باززنده سازي بناهاي تاریخی که باید بدان توجه داشت اینست که طراحی داخلی در هر مورد، بر مبناي ویژگی ها و ارزشهاي همان اثر، متناسب با روح بنا صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، سعی بر آن خواهد بود، بعد از آشنایی مقدماتی با اصولی که در باززنده سازي یک بناي تاریخی مطرح می باشد، به کمک مطالعه موردي نمونه هاي موفق طراحی داخلی در این زمینه پاسخی به پرسش مطرح شده داده شود.
 ١٤:٥٥ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازسازي آثار معماري در دوره تيموريان
دوره تيموريان روزگار رونق و رواج هنر معماري است. اما نوسازي تنها بخشي از فعاليتهاي معماري دوره تيموريان را در بر مي گرفت. بخش ديگربازسازي بناهاي دوره هاي پيشين است که وجهي بارز از معماري دوره تيموريان را تشکیل میدهد. در این مقاله به بررسی این آثار وشیوه های بازسازی آنها٫ در دوره های مختلف حیات این دوره پرداخته میشود.
 ١٤:٥٢ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
زبان معمارانه نگاره هاي ايراني
در اسناد معماری اسلامی نگاره هاي بسياري به ويژه ازدوره ايلخاني تا اوايل صفوي باقيمانده است. در این مقاله به بررسي شيو ه هاي بياني نگارگري در تبيين معماري، بررسي تاريخ تصوير بناهاي معماري، مقايس ه نگاره ها با نمونه هاي معماري اسلامي ايران و نگاره هاي ديگر فرهنگ هاي اسلامي پرداخته شده است . در نهايت ويژگي هاي بياني نگارگري اسلامي ايران در تبيين معماري ايراني ارائه شده است. به علاوه معاني اجتماعي معماري با روش معناشناسي تطبقي و بازخواني بناهاي معماري آمده است.
 ١٤:٤٧ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل نوسازی محلات و بافت های فرسوده
دستورالعمل نوسازی محلات و بافت های فرسوده
 ١٨:٣٦ - چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>