لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 486/000 648/000 8 32 دوشنبه ها 20-16 970216601 مهندس حسن اسناوندی Grasshopper
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 493/000 580/000 13 52 جمعه ها 8 الی 12 970210102 مهندس احسان طالبیان Autocad
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 464/000 580/000 10 50 چهارشنبه ها 16 الی 21 970210103 مهندس احسان طالبیان Autocad
ثبت نام خرداد 12- 13- 14- 15- 16 305/500 470/000 5 40 فشرده بهار 8 الی 16 970210104 مهندس احسان طالبیان Autocad
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 18 72 شنبه ها و چهارشنبه ها 17 الی 21 970210201 مهندس هیوا مدرس REVIT
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 14 70 دوشنبه ها 16 الی 21 / پنجشنبه ها 12 الی 17 970210202 مهندس هیوا مدرس REVIT
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 18 72 یکشنبه ها 16 الی 21/جمعه ها 9 الی12 970210301 مهندس محمد امینیان 3DMax-Vray
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 18 72 سه شنبه ها 16 الی 21 / جمعه ها 12 الی 15 970210302 مهندس محمد امینیان 3DMax-Vray
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 910/000 1/170/000 12 72 یکشنبه ها و سه شنبه ها 10 الی 16 970210303 مهندس محمد امینیان 3DMax-Vray
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 702/000 780/000 8 40 پنجشنبه ها 16 الی 21 970210403 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 702/000 780/000 13 39 جمعه ها 18 الی 21 970210404 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 663/000 780/000 8 40 دوشنبه ها 16 الی 21 970210405 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 507/000 780/000 7 42 دوشنبه ها 10 الی 16 970210406 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام خرداد -12-13-14-15-16 507/000 780/000 5 40 فشرده بهار 10 الی 16 970210407 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 624/000 780/000 8 40 یکشنبه ها 21-16 970210602 مهندس محسن تاجیک Rhino
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 663/000 780/000 8 40 چهارشنبه ها 21-17 970210603 مهندس محسن تاجیک Rhino
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 468/000 780/000 7 42 چهارشنبه ها 16-10 970210604 مهندس محسن تاجیک Rhino
ثبت نام 12-13-14-15-16 خرداد 507/000 780/000 5 40 فشرده بهار ساعت 16-8 970210605 مهندس محسن تاجیک Rhino
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 518/000 780/000 10 40 شنبه ها 20-16 970212001 جمیع اساتید Ideogram
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 550/000 780/000 10 40 پنج شنبه ها 16-12 970212002 جمیع اساتید Ideogram
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 408/000 480/000 8 40 سه شنبه ها 21-16 970210701 مهندس سعید میرطهماسب SketchUP + V-ray
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 560/000 700/000 9 36 پنج شنبه ها 12-8 970210901 مهندس محمد امینیان Corona
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 252/000 340/000 8 24 شنبه ها 21-18 970210501 مهندس حمید ایزدی Dialux
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام ------------------ 406/000 580/000 8 32 دوشنبه ها 20-16 970211101 مهندس علیرضا لاجورد عکاسی
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 520/000 580/000 10 40 سه شنبه ها 16-12 970211201 مهندس سعید دهقانی Dynamo
برنامه دوره ها
ثبت نام آنلاین دوره ها
ورکشاپ شیت بندی معماری
سمینار آینده حرفه معماری
Your browser does not support HTML5 video.

مشاهده دوره ها